English

Georges Averhals
 

Belgische kunstschilder en etser, heeft in de korte tijdspanne van zijn actief leven veel bijgedragen tot de kunst in de Rupelstreek. Vandaar deze biografie van zijn werk en leven.

 

Georges Averhals, zoon van Celina Biscop en Louis Averhals, is een Belgische kunstschilder en etser, geboren te Schelle, 14 mei 1906,  en overleden te Geel, 12 mei 1975. Hij was de oudste van vier kinderen, twee meisjes en twee jongens.

 
 


Georges Averhals en familie

 
  Huwde te Schelle op 1 augustus 1931 met Gerardina Slieker. Zij was van Engelse nationaliteit, en was in 1927 overgekomen van Engeland. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren, in 1936 en 1942.  
 

 

 
 

Haar vader, Johan Slieker's benoeming als opzichter in de glasblazerij “Rupel en Schelde” in Schelle kwam "met huisvesting", maar gezien de grootte van het gezin, kon men een normaal huis voor hen niet vinden en werden ze in Scherpenstein gehuisvest, kasteeltje dat in 1967 werd afgebroken. Zij waren ook nauw betrokken bij het ontstaan van de protestantse gemeenschap in de Rupelstreek, ref. krantenartikel van 1980..

 
 

Georges Averhals en Gerardina Slieker - Georges Averhals met schoonfamilie te Scherpenstein
 
     
     
 

Opleiding

Vanaf zijn 17de volgt Georges Averhals de dag- en avondklassen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Hij behaalt uitmuntende resultaten, zoals vermeld in de Palmaressen, en een getuigschrift, gedateerd “Antwerpen, den 12 Augustus 1936” van de “Koninklijke Academie der Schoone Kunsten”:

 
 


Schooljaar 1927-1928:

- Eretekens van de Koninklijke Academie Antwerpen (“1e prijs dagklas teekenen naar 't Leven Tors; 1e prijs dagklas Teekenen naar 't Leven Borstbeeld; 1ste prijs dagklas Teekenen Torsen en Fragmenten”).
- Lessen van Prof. J. Posenaer, Prof. Fl. De Cuyper, Prof. A. Van Neste, Prof. E. Van Mieghem, Prof. A. Proost, Prof. E. Wijnants.

-Bijzondere prijs” Teekenkunst antiek, tors of beeld”:  Fr. 500.

 
 

 
Schooljaar 1928-1929

- Eretekens van de Koninklijke Academie Antwerpen “(1e prijs  Dagklas Schilderen der Fig. naar 't Leven; 1e prijs Dagklas Teekenen der Fig. naar 't Leven; 1e Uitmuntendheid Klas Teekenen der Fig. naar ’t Leven).
- Verguld zilveren eeremetaal: Teekening der figuur naar het leven, uitmuntend, Prof. W. Stevens
- Verguld zilveren eeremetaal, prijs 1: professor F. Gogo, teekenen der figuur naar het leven
- Verguld zilveren eeremetaal, prijs 1: professor F. Gogo, schilderen naar het levend model, tors
- Lessen van Prof. A. De Roover, Prof.  Fl. De Cuyper, Prof. A. Delen, Prof. E. Wijnants, Prof.  L. Peeters (1ste prijs Leergang van drukkunst)
- Prijzen toegekend aan bijzonder begaafde leerlingen:
- Prijs van den voorzitter der Kon. Maatschappij tot aanmoediging der Schoone Kunsten, schilderkunst Fr. 1000
- Prijs van Teekenen Leevend model: Fr. 500.”

- Bijzondere prijs: Pieter van Engelen voor de schilderkunst

 

 
 

Uit waardering voor deze prestaties heeft het gemeentebestuur van Schelle op 6 juli 1929 een huldebetoon georganiseerd.Brief organisatie Huldebetoon G. Averhals, Schelle 2 juli 1929, ondertekend door de burgemeester, Camille Steenackers en de sekretaris, Felix Janssens

 
     
     
  In oktober 1929 legde hij het toegangsexamen af tot het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen, waar hij vijf jaar de lessen in het atelier van figuurschilderen volgde onder leiding van professor Walter Vaes. Ref. getuigschrift, gedateerd Antwerpen 12 augustus 1936, Koninklijke Academie der Schoone Kunsten, Antwerpen.  
 

Getuigschrift van de Koninklijke Academie voor Schoone Kunsten afgeleverd te Antwerpen, 12 augustus 1936, ondertekend door de heer Jacques Wappers, Beheerder.
 
 


De Stad, 2e Jaargang no. 48, 14 februari 1930: Artikel “De Opleiding van den Kunstenaar, ’T Hooger Instituut voor Schoone Kunsten en de Koninklijke Akademie te Antwerpen”: ”Klas onder leiding van den bekenden schilder Walter Vaes". Georges Averhals op de voorgrond rechts.

 
 Eretekens van de Koninklijke Academie Antwerpen


 
     
 
Werk en Leven

 
 

K.K.V. Rugo
Kunst- en Kultureele Vereeniging voor de Rupelgouw:

Uit het boek “Boom tussen de twee wereldoorlogen” van de lokale historicus Alex Vinck (1926-2007) blijkt dat RUGO werd gesticht op 21 oktober 1934 in “Hôtel de l’Univers” bij Rik Everaerts. Letterkundige Ludo Van de Wygaert belichtte in een openingsrede het doel van de vereniging “om de op cultureel gebied verwaarloosde Rupelstreek een hoger kunstleven bij te brengen en haar steeds in de schaduw gestelde kunstenaars meer op het voorplan te brengen”.
Deze stichtingsvergadering werd bijgewoond door de Boomse schrijver en folklorist Victor De Meyere, conservator van het Antwerpse Museum van Folklore. Het eerste bestuur bestond uit Ludo Van de Wygaert (voorzitter), de kunstschilder Georges Averhals (ondervoorzitter), de letterkundige Emiel Fredrix, schrijver; de kunstschilder Frans Roofthooft (penningmeester); de kunstschilders René Claes en Hubert Coeck.

In de bijlage aan het Staatsblad nr. 156 van 5 juni 1937 wordt de “Rugo Kunst- en Kultureele Vereeniging voor de Rupelgouw” (verkorting K.K.V. Rugo en opgericht op 21 oktober 1934) te Boom officieel gesticht als vereniging zonder winstbejag, met als bestuursleden Frans Roofthooft, Voorzitter, Emiel Fredrix, secretaris, Gaston Moorkens, beheerder, Georges Averhals en Georges Vercruysse, leden van het hoofdbestuur.
De vereniging heeft als doel “Al de kunstenaars wonende in of afkomstig uit de Rupelgouw in een bond vereenigen, om aldus aller belangen te dienen en den kunstfaam der streek op te voeren en doen waardeeren. In de Rupelgouw een kultureele actie tot stand brengen om het volk te verheffen en het schoon te leeren genieten.
Een tijdschrift uitgeven onder de benaming Gewas (voorheen genaamd Rugo).”

 
 

 
Bijlage aan het Staatsblad nr. 156 van 5 juni 1937

 
  Jaarlijks werden RUGO tentoonstellingen georganiseerd en de eerste Kunsttentoonstelling had plaats van 20 april tot 25 april 1935. (Rugo catalogus 1935)  
 


Eerste RUGO Kunsttentoonstelling april 1935

 
 


Tijdschrift Gewas, 3de jaargang, nr. 3, maart 1937 en aankondiging van de derde Rugo kunsttentoonstelling van 27 maart tot en met 4 april 1937 te Boom.

 
 
Derde Rugo-Kunsttentoonstelling te Boom: Gewas Tentoonstellingsnummer 3de Jaargang, mei 1937, Nr. 4:
- E. Fredrix en G. Averhals opgenomen in de redaktieraad; - artikel over Georges Averhals door Bernard Pieters;
- Artikel over de eerste Rugo tentoonstelling buiten Boom in de zaal AKOS, Sint Niklaaspleintje, Lange Nieuwstraat, Antwerpen door Richard De Wilde.

 
     
 

Akademie te Boom
Stichters: Georges Averhals, Georges Vercruysse en Gaston Moorkens

Ref. artikel in een krant van 21 november 1936, “Boom,  De Akademische Leergangen, een waardeerend initiatief, volledig sukses, breede toekomst”: “De Akademische Leergangen waren geboren, dit op 1 Oktober 1936 (volgens het Lustrumnummer Rugo op 1 September 1936), en zij zouden groeien.” Enkele uittreksels uit dit artikel:
“Reeds lang werd de gedachte vooruit gezet, doch voor het eerst openbaar gemaakt op de Tweede Rugotentoonstelling 1936.”
“Het was de heer G. Averhals, die met hart en ziel voor de zaak ijveren wou, omdat hij best begreep welke een groote leemte deze leergangen zouden aanvullen …” en
“De heer Averhals werd dan ook gestuurd en vond trouwe medewerking bij de heeren J. Vercruysse en G. Moorkens. Dit “triumvaat” was één om hun school tot stand te brengen.”

In 1938, in de bijlage van het Staatsblad N1079: wijziging van de standregelen i.v.m. de oprichting van de Akademie voor Schoone Kunsten van Boom. “Zij zal beschikken over een eigen bestuur bestaande uit de stichters: Georges Averhals, Georges Vercruysse en Gaston Moorkens; leeraars: Georges Averhals, tevens bestuurder, Georges Vercruysse en Gaston Moorkens.”

De instelling heeft een volledig akademisch programma en omvat beeldhouwen, portret- en stillevenschilderen, akademisch tekenen, sierkunsten, publiciteit, etsen, hout- en marmerschildering en verder theoretische lessen.

 
 
Stichting


Krant van 21 november 1936, “Boom,  De Akademische Leergangen" met foto van de de klas marmernabootsing, leraar Georges Averhals.
1938, in de bijlage van het Staatsblad N1079.

 
 

Leraars met leerlingen
 
 


Zicht op de klassenKlassen portretschilderen, beeldhouwen, sierkunsten, leraars Georges Averhals en Georges Vercruysse.

 
     
 

Akademietentoonstellingen

De Akademietentoonstellingen hebben plaats in de lokalen van de gemeentejongensschool Centrum, Hospitaalstraat te Boom, waarvoor de gemeente telkens zijn toelating verleent.

De eerste tentoonstelling heeft plaats op 21 augustus 1937 en worden jaarlijks herhaald.

 
 

Toelating Gemeentebestuur 1 juli 1937 - Artikel in Gewas Sept/Oct. 1937, Nr.4, over 1ste Akademietentoonstelling en foto van openingsrede en hoekje uit de zaal "Stilleven"
- Openingsrede: van links naar rechts: E. Fredrix, G.Moorkens, G. Vercruysse, G. Averhals, J. Van Cleemput schepen van onderwijs en Adv.Spillemaeckers raadslid.
 
 

Hoekje uit de klas Stilleven van leraar Georges Averhals en hoekje uit de klas Beeldhouwen van leraar Georges Vercruysse.
 
     
     
     
 

Nationale Bank van België

 
  Van 2 augustus 1937 tot 31 juli 1943 werkt Georges Averhals als graveur bij de Nationale Bank van België te Brussel (woont dan te Ukkel), maar blijft betrokken bij de K.V.V. Rugo en de Akademie te Boom waarschijnlijk tot 1940.  
     
 

Tentoonstellingen

Uiteraard neemt Georges Averhals deel aan de vele Rugo- en Akademietentoonstellingen georganiseerd door de K.V.V. Rugo en de Akademie te Boom, en bovendien tentoonstellingen buiten deze verenigingen:

1935: Cercle Artistique (Artistieke, litteraire en wetenschappelijke kring van Antwerpen), samen met hun meesters, Jef (Jules) De Bruycker en Walter Vaes, G. Averhals, J. Boone, R. De Coninck, J. Gorus, C. Heymans, R. Malfliet en L. Schrauwen (ref. Le Matin 8/12/35)

1936: Art Institute of Chicago, U.S.A., “fourth International Exhibition of Etching and Engraving”
1936: "Salon Quatriennal de Belgique Liège 1936 du 16 mai au 15 juin au Palais des Beaux-Arts du Parc de la Boverie, Société Royale des Beaux-Arts de Liège asbl": "Averhals Georges Dessin - Gravure - Monotypes: Neige à Ste-Anne, eau-forte, un cadre avec eaux-fortes et pointe sèche"

1937: La Gravure Originale Belge (G.O.B.) 15e exposition annuelle, Palais des Beaux-Arts, 20 fév. au 3 mars 1937: Georges Averhals met Kudde en Langs de Schelde
1937: Samen met Georges Vercruysse deelname aan de tentoonstelling te Brighton (Engeland) “Belgische Kunstenaars”, georganiseerd op initiatief van de heer M.F. Brangwyn, erelid G.O.B. (Gravure Originale Belge). (ref. Gewas nr. 6)
1937: "Samen met Georges Vercruysse in Philadelphia, USA, tijdens de maand Oktober". (ref. Gewas nr. 6)

1938: La Gravure Originale Belge (G.O.B.) 16e exposition annuelle, Cercle Artistique et Littéraire du 12 avril au 1er mai 1938: Georges Averhals met 4 gravures
1938: Tentoonstelling Galerij S.A.T.I., 13 Lange Gasthuisstraat, Antwerpen, van 25 november tot 2 december 1938." Etsen en Teekeningen G. Averhals, J. Jorus, Heymans, R. Malfliet, J. Vercruysse".

1939: XVIIe Exposition de La Gravure Originale Belge, Cercle Artistique et Littéraire du 25 avril au 7 mai, Averhals membre: met Regen, Sinte-Anneke, Lentelied, Langs den Oever.

 
 
 
 


Tentoonstelling Kon. Kunstverbond Antwerpen/Cercle Artistique: artikels uit De Stad, Ons Land, Le Matin.
 
 


Kon.Kunstverbond: stellen tentoon met etsen en tekeningen: G. Averhals, J. Boone, R. De Coninck, J. Gorus, C. Heymans, R. Malfliet, Naeyaert D., Schönberg R., L. Schrauwen
 
     
 

Leven

Gedurende de periode, ergens begin 1940/41tiger jaren, een eerste zenuwinzinking. Ondanks verblijf in een instelling in Sint Niklaas, volgt er later een tweede instorting, waarvan hij niet herstelt.
Niettegenstaande meerdere behandelingen, en als laatste de later niet meer toegelaten lobotomie, kan Georges Averhals niet meer in de huiselijke kring verblijven, wordt in 1952 opgenomen in de “Rijkskolonie” te Geel en overlijdt aldaar in 1975 . De band met zijn echtgenote, die hem wekelijks daar blijft bezoeken, soms vergezeld door een van zijn kinderen en kleinkinderen, blijft tot zijn overlijden behouden.

Het is fascinerend hoe zijn stijl, techniek, kleurenpalet en onderwerpen evolueren, en hebben soms bepaalde elementen van het vroege impressionisme. Sommige landschappen scheppen een Aards Paradijselijke sfeer, dat soms tussen het wezenlijke en het onwezenlijke ligt.

 
     
  Galerij  
 

Webalbum met werken van Georges Averhals: De meeste werken die hier getoond worden zijn momenteel (1915) in het bezit van de familie. Ze worden weergegeven in de volgende volgorde:
- Pre-1942
- Pre-1942 etsen en tekeningen
- Post-1942
- Werken waarvan de huidige locatie niet gekend is ; de oude foto's die getoond worden zijn gemaakt, voor 1940, in de woning te Schelle.

Meer werken zijn in het bezit van andere familieleden, maar foto’s momenteel nog niet beschikbaar. Ook over de jaren zijn schilderijen en tekeningen verkocht, huidige verblijfplaats nog onbekend.

 
     
 

Met dank aan
*Gemeentebestuur Boom, Dhr. Alex Ramael, Dienst Cultuur
*Gemeentebestuur Schelle, Dhr. Jan Van Hoofstat
*Heemkring Scella, Dhr. Ernest Crevals, Conservator
*Nationale Bank van België, De Schepper Arnold, Centraal Archief
*Zeereerwaarde Heer Pastoor, Jef Leysen, Schelle
*Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen, Mevr. Karine Houthuys
*Families Averhals, Boumans, Dewerse, Theuwkens, Biscop,  …..

Referenties
*Boom tussen de twee wereldoorlogen" van Alex Vinck.

 
 

T. Averhals x